Metodický pokyn pro provoz Mateřské školy speciální, Přípravného stupně ZŠ speciální a Základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 4 v období 1. – 30. 6. 2020

 • Děti a žáci jsou přijímáni do školy na základě dobrovolného rozhodnutí rodičů za dodržení základních provozních podmínek mateřských a základních škol speciálních v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách a mimořádného opatření, nařízených ministerstvem zdravotnictví ze dne 25. května 2020.
 • Při prvním vstupu do školy zákonní zástupci dítěte odevzdají podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a „Prohlášení o srozumění se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob“, jehož součástí je vymezení osob s rizikovými faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ zde

Provoz

 • 7:30 – 14:00 hod. bez rozdílu druhu školy

Příchod dětí do školy

 • doprovody žáků nevstupují do budovy

 • dospělý doprovod dítěte před školou a při komunikaci s pedagogem musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky; v případě potkání se s jinými rodiči dodržují odstup 2 m a počkají, až bude dítě před nimi odbaveno

 • děti přebírají pedagogové u vchodu; změří dítěti teplotu (do školy může být přijato pouze dítě s teplotou do 37° C) a vydezinfikují mu ruce

 • pedagogové přebírající děti pracují v ochranných prostředcích (rukavice, roušky, štíty)

 • děti a žáci budou rozděleni do šaten, tříd a skupin podle nejlépe vyhovujících parametrů

 • příslušné informace o příchodu do školy (jakým vchodem, do jaké skupiny a šatny, atd.) sdělí rodičům třídní učitelé žáků

 • pedagog v šatně převlékne dítě; u umyvadla mu umyjí a vydezinfikují ruce

 • po nezbytné dezinfekci odvedou dítě do příslušné třídy

Pobyt dětí ve škole

 • skupina 5 – 10 žáků, které se mohou vzájemně potkávat, užívat stejné sociální zařízení a být ve stejný čas v jídelně a na zahradě, skupiny jsou neměnné a s ostatními se nebudou potkávat

 • větší skupina se může dělit k individuální práci, ale jen v místnostech pro ně vymezené

 • v každé skupině bude pracovat odpovídající počet pedagogů (5 – 8)

 • děti a žáci se po celou dobu pobytu ve škole mohou pohybovat bez roušky

 • zaměstnanci mohou být bez roušky, s rouškou nebo štítem pro aktivity se využívá pouze areál školy, včetně zahrady

 • během pobytu v uzavřených místnostech je nezbytné větrání – 1x za hodinu min. 5 minut

Odchod dětí ze školy

 • provoz školy končí ve 14:00 hod.

 • děti jsou vydávány opět jednotlivě

 • pedagog před předáním dítěti umyje a vydezinfikuje ruce, převlékne ho a před předáním rodičům mu opět vydezinfikuje ruce

 • pravidla pro předávání dětí platí stejná jako při příchodu dětí do školy

Stravování

 • školní stravování bude zajištěno, děti si budou nosit vlastní svačiny

 • stravování bude probíhat v jídelně školy po skupinách – od 11:15 – 13:00 hod.

 • při stolování, pomoci s jídlem a úklidem je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

Úklid

 • před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor

 • bude zvýšena frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)

 • průběžně během pobytu dětí ve škole se budou otírat dezinfekcí povrchy, se kterými se přichází nejčastěji do styku (kliky, vypínače, lavice, spínače, …) – cca každé 2 hodiny

 • minimálně 1x denně (během pobytu dětí ve škole) budou dezinfikovány toalety a hygienické zařízení

Škola v číslech

Podpořili jste nás 0 korunami
Jsme tu pro Vás 0 let
Navštěvuje nás 0 žáků
Náš tým tvoří 0 pracovníků