Posláním naší školy je výchova a vzdělání dětí a žáků s mentálním postižením, více vadami a s autismem. Žáci jsou rozdělováni do tříd nejen podle věku, ale i podle stupně postižení.

Škola vznikla v roce 1993 jako součást Dětského centra Diakonie ČCE. Zřizovatelem školy je Diakonie Českobratrské církve evangelické. V roce 2004 škola získala vyčleněním ze Střediska Zvonek Diakonie ČCE vlastní právní subjektivitu (školská právnická osoba). Posláním školy je výchova a vzdělání dětí a žáků s mentálním postižením, více vadami a s autismem. Žáci jsou rozdělováni do tříd nejen podle věku, ale i podle stupně postižení. Ve třídách je malý počet žáků (5 – 8). Ve většině tříd se žákům věnují 2 - 3 pedagogičtí pracovníci: učitel a asistent pedagoga. Učitel tak může pracovat individuálně s každým žákem. Žáci získávají znalosti ve čtení, psaní, počtech a výchovách. Učivo je řazeno do bloků, dělené relaxačními chvilkami a hraním. Klade se důraz na pracovní výchovu a na zvládání hygienických a sebeobslužných dovedností a návyků. Při výuce se využívají speciální učebnice i pomůcky. 

Vzdělávání a výchova probíhá ve speciální mateřské škole a základní škole speciální. Součástí školy je internát,družina a školní jídelna. Při základní škole speciální je zřízen přípravný stupeň základní školy speciální a kurz k získání základů vzdělání.

Počet žáků ve škole se udržuje mezi 38 a 50 dětmi. Péči o tyto děti v současné době zastává 22 pedagogických pracovníků a 5 provozních zaměstnanců.

 

V roce 2013 jsme oslavili dvacetileté výročí vzdělávání žáků  se speciálními potřebami, u té příležitosti jsme pro milé hosty připravili malý videoklip ze života školy. 

Škola v číslech

Podpořili jste nás 0 korunami
Jsme tu pro Vás 0 let
Navštěvuje nás 0 žáků
Náš tým tvoří 0 pracovníků